FPGA ile Seri Haberleşme (RS232) Uygulaması


fpgaSeriHaberlesme2FPGA ile (Sahada Programlanabilir Mantık Dizeleri) gerçekleştirilen bu örnek uygulamamızda,  geliştirme kartımız üzerinde bulunan giriş / çıkış pinlerini FT232RL adaptörü ile  bilgisayara bağlayarak Seri Haberleşme(RS232) örnek uygulaması yapacağız. Bu uygulamalar ile; Bilgisayar ortamına veri gönderip aynı uygulamada veri alacağız.

Gönderilen veriyi ascii karakter olarak göndereceğiz, aldığımız veri ise 0 ile  F  arasındaki onaltılık sayı sistemindeki sayılardan oluşmaktadır.

Seri Haberleşme (RS232) nedir ?

Seri Haberleşme, her seferinde içeriye veya dışarıya doğru bir bit bilgi transfer eden fiziksel bir iletişim protokolüdür. Kişisel bilgisayarların tarihi boyunca terminaller veya modemler gibi cihazlar ile bilgisayarlar arasındaki veri transferi çoğunlukla seri bağlantı noktaları üzerinden sağlanmıştır. Çevre birimleri de bu yolla bilgisayara bağlamaktadır.

Temel bir seri haberleşme sinyali aşağıdaki gibidir; Başlangıç biti-8 bit-Bitirme bitinden oluşmaktadır. Bir saniye içindeki Bit Süresi sayısı bize, Baud Rate(Baud Oranı)’nı verir. Birimi baud/saniye ’dir

rs232Signal

FPGA için Baud rate(oranı) nasıl  hesaplanır?

Geliştirme Kartı üzerinde 50 MHz(50,000,000 Hz) değerinde bir osilatör olduğu için programımızda Baud oranını hesaplamak için şu formülü kullanacağız;


Baud Rate Hesabı :

FPGA saatDarbesi Değeri = 50.000.000 (50Mhz)

bölenDeğeri(onlukTabanda) = 50.000.000 / (Baud Rate x 16)


bölenDeğerini(onlukTabanda) sonrasında ise bu bölen değerini onaltılık tabana çevirip parameter olarak tanımlayıp kullanıyoruz.

Bu hesaplamaya göre oluşan değerler şöyle gösterilebilir;


Parameter

baudBolmeSabiti=16’h145,    //9600 Baud için(saatDarbesi 50MHz)

baudBolmeSabiti=16’h51,     //38400 Baud için(saatDarbesi 50MHz)

baudBolmeSabiti=16’hC3;     //16016 Baud için(saatDarbesi 50MHz)


FPGA kullanımının bir avantajı olarak; Standart değerler dışında da istenilen baud değerinde bir haberleşme gerçekleştirmek mümkündür. FPGA için istenilen herhangi bir pin seri haberleşme için kullanılabilir, istenilen sayıda ve baud oranında seri haberleşme bağlantı noktası üretilebilir.

FPGA’dan Bilgisayar ortamına bilgi gönderilirken ascii kodlarından yararlanılır. Yararlanılan bu ascii değerlerinin karakter tablo değerleri şöyledir;

ascii-chars-table-landscape

FPGA dan bilgisayara gönderilen “Merhaba Dunya” mesajı, bir Case(Durum) ifadesi yapısında bir durum makinesi içinde şöyle kodlanarak oluşturulmuştur;

case(gondermeDurumu)
4'b0000:
gidenVeriTampon<=8'd77;     //"M"
4'b0001:
gidenVeriTampon<=8'd101;    //"e"
4'b0010:
gidenVeriTampon<=8'd114;    //"r"
4'b0011:
gidenVeriTampon<=8'd104;    //"h"
4'b0100:
gidenVeriTampon<=8'd97;     //"a"
4'b0101:
gidenVeriTampon<=8'd98;     //"b"
4'b0110:
gidenVeriTampon<=8'd97;     //"a"
4'b0111:
gidenVeriTampon<=8'd32;     //"Boşluk"
4'b1000:
gidenVeriTampon<=8'd68;     //"D"
4'b1001:
gidenVeriTampon<=8'd117;    //"u"
4'b1010:
gidenVeriTampon<=8'd110;    //"n"
4'b1011:
gidenVeriTampon<=8'd121;    //"y"
4'b1100:
gidenVeriTampon<=8'd97;     //"a"
4'b1101:
gidenVeriTampon<=8'd10;     //"yeniSatır"
4'b1110:
gidenVeriTampon<=8'd13; //"satırBaşı/carriageReturn"
default:
gidenVeriTampon<=0;
endcase

Bilgisayardan FPGA’ya ise 0’dan F’e kadar olan sayı değerleri gönderilir ve geliştirme kartı üzerinde bulunan bu displaylerde bu sayı değeri rakamları gösterilir.

Bilgisayar ile FPGA arasındaki bağlantıyı sağlamak için FT232RL, USB to TTL dönüştürücü kullanılır.

usb-ttl-ft232rl-pinout

FT232RL, USB to TTL dönüştürücü, 3V3 gerilim değerinde çalıştırılacak jumper/switch ayarı yapılır. Bilgisayara bağlandıktan sonra ise, Aygıt Yöneticisi’nden hangi “COM” bağlantı noktasına takıldığı öğrenilmelidir.

FPGA ile FT232RL, USB to TTL dönüştürücü arasında sadece 3 adet bağlantı yapılır. Bunlar; Rx(bilgi karşılama), Tx(bilgi gönderme)  ve GND(toprak)dir.

GND bağlantısı, doğrudan iki kartın  GND pinlerine yapılır.
Ama diğer bağlantı çapraz olarak gerçekleştirilir.
FPGA Tx(bilgi gönderme) >> Bilgisayar Rx(bilgi karşılama),

FPGA Rx(bilgi karşılama) >> Bilgisayar, Tx(bilgi gönderme) şeklinde.

Bilgisayar ile FPGA ile haberleşmek için özel bir ara yüz yazılımı kullanılmıyor ise, PuTTY programı kullanılabilir.

Haberleşmeyi gerçekleştirebilmek için PuTTY programında, Serial bağlantı seçilmeli, doğru COM bağlantı noktası belirtilmeli ve FPGA taradından belirlenen baud  değeri girilmelidir.

putty1

ALTERA firmasının üretmiş olduğu FPGA’ları programlayabilmek için, “Quartus” Derleyicisini kullanıyoruz. Quartus Derleyicisinin kurumsal internet sitesinden indirdiğimiz “Demo” versiyonu ile bu örnek uygulamayı gerçekleştirdik.

FPGA’ları programlayabilmek için yaygın olarak kullanılan iki dil; VDHL ve Verilog içerisinden, “C” söz dizimine daha yakın geldiği için “Verilog” ile programlamayı tercih ettik.

FPGA ile Pinler ve Display arasındaki Pin Bağlantıları :

7segment

pinler

Seri Haberleşme (RS232)  Uygulaması Pin Tanımlama & Bağlantıları

PIN_23                saatDarbesi                   (Clock)

PIN_87                girisButon

PIN_138              etkin[7]

PIN_137              etkin[6]

PIN_136              etkin[5]

PIN_135              etkin[4]

PIN_133              etkin[3]

PIN_132              etkin[2]

PIN_129              etkin[1]

PIN_128              etkin[0]

PIN_86                sifirlama             (Reset)

PIN_30                gelenVeri            (Rx)

PIN_28                gidenVeri            (Tx)

PIN_115              display[7]

PIN_119              display[6]

PIN_120              display[5]

PIN_121              display[4]

PIN_124              display[3]

PIN_125              display[2]

PIN_126              display[1]

PIN_127              display[0]

PIN_80               dusukBit

Seri Haberleşme (RS232)  Uygulaması Verilog Program Kodu :

/*******************************************************************************
* @dosya Seri Haberleşme(RS232 serial) Uygulaması
* @yazar Erkan ÇİL
* @sürüm V0.0.1
* @tarih 04-Eylül-2016
* @özet Cyclone IV EP4CE6 FPGA Seri Haberleşme Uygulaması
*
* Bu örnek uygulamada, Cyclone IV EP4CE6 FPGA kartını ile Seri Haberleşme bağlantısı
* üretilecek, bu durumlar Display Gösterge üzerinde gösterilecektir edilecektir.
******************************************************************************
*
* Bu program özgür yazılımdır: Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan GNU
* Getkinel Kamu Lisansı’nın sürüm 3 ya da (isteğinize bağlı olarak) daha sonraki
* sürümlerinin hükümleri altında yeniden dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.
*
******************************************************************************/
module seriHaberlesme(saatDarbesi,sifirlama,gelenVeri,gidenVeri,etkin,display,girisButon,dusukBit);
// seriHaberlesme MODÜLÜ TANIMI
//-------------Giriş Portları-----------------------------
input saatDarbesi,sifirlama;
input gelenVeri;
input girisButon;
//-------------Çıkış Portları-----------------------------
output[7:0] etkin;
output[7:0] display;
output gidenVeri;
output dusukBit;
//-------------Parametre Tanımlamaları--------------------
parameter
// baudBolmeSabiti=16'h145, //9600 Baud için(saatDarbesi 50MHz)
// baudBolmeSabiti=16'h51, //38400 Baud için(saatDarbesi 50MHz)
baudBolmeSabiti=16'hC3, //16016 Baud için(saatDarbesi 50MHz)
durum0=8'h30, //0. durum
durum1=8'h31, //1. durum
durum2=8'h32, //2. durum
durum3=8'h33, //3. durum
durum4=8'h34, //4. durum
durum5=8'h35, //5. durum
durum6=8'h36, //6. durum
durum7=8'h37, //7. durum
durum8=8'h38, //8. durum
durum9=8'h39, //9. durum
durumA=8'h41, //A. durum
durumB=8'h42, //B. durum
durumC=8'h43, //C. durum
durumD=8'h44, //D. durum
durumE=8'h45, //E. durum
durumF=8'h46; //F. durum
//-------------Çıkış Portları Veri Tipleri------------------
// Çıkış portları bellek elemanı(reg-yazmaç) veya bir tel olabilir
reg[15:0] bolmeKaydedici;
reg[2:0] bol8gideniKaydedici;
reg[2:0] bol8gelenKaydedici;
reg[3:0] gidenDurumu;
reg[3:0] gelenDurumu;
reg[7:0] etkin;
reg[7:0] gelenVeriTampon;
reg[7:0] gidenVeriTampon;
reg[4:0] gondermeDurumu;
reg[19:0] beklemeSayaci;
reg[7:0] display;
reg gidenBaudSaatDarbesi;
reg gelenBaudSaatDarbesi;
reg baudx8SaatDarbesi;
reg gelenBasla;
reg gelenBaslaGecici;
reg gidenBasla;
reg gelenVeriKaydedici1;
reg gelenVeriKaydedici2;
reg gidenVeriKaydedici;
reg beklemeSayaciBasla;
reg butonGiris1,butonGiris2;
//-------------Doğrusal Tanımlamalar-------------------------
assign gidenVeri=gidenVeriKaydedici;
assign dusukBit=0;
//------------Kod Burada Başlamaktadır-------------------------
// Ana döngü bloğu
// Bu sayaç yükselen kenar tetiklemeli olduğundan,
// Bu bloğu saatin yükselen kenarına göre tetikleyeceğiz.
always@(posedge saatDarbesi)
begin
if(!sifirlama)
begin
beklemeSayaci<=0;
beklemeSayaciBasla<=0;
end
else if(beklemeSayaciBasla)
begin
if(beklemeSayaci!=20'd800000)
begin
beklemeSayaci<=beklemeSayaci+1;
end
else begin
beklemeSayaci<=0;
beklemeSayaciBasla<=0;
end
end
else begin
if(!girisButon&&beklemeSayaci==0)
beklemeSayaciBasla<=1;
end
end
always@(posedge saatDarbesi)
begin
if(!sifirlama)
butonGiris1<=0;
else begin
if(butonGiris2)
butonGiris1<=0;
else if(beklemeSayaci==20'd800000)
begin
if(!girisButon)
butonGiris1<=1;
end
end
end
always@(posedge saatDarbesi )
begin
if(!sifirlama)
bolmeKaydedici<=0;
else begin
if(bolmeKaydedici==baudBolmeSabiti-1)
bolmeKaydedici<=0;
else
bolmeKaydedici<=bolmeKaydedici+1;
end
end
always@(posedge saatDarbesi)
begin
if(!sifirlama)
baudx8SaatDarbesi<=0;
else if(bolmeKaydedici==baudBolmeSabiti-1)
baudx8SaatDarbesi<=~baudx8SaatDarbesi;
end
always@(posedge baudx8SaatDarbesi or negedge sifirlama)
begin
if(!sifirlama)
bol8gelenKaydedici<=0;
else if(gelenBasla)
bol8gelenKaydedici<=bol8gelenKaydedici+1;
end
always@(posedge baudx8SaatDarbesi or negedge sifirlama)
begin
if(!sifirlama)
bol8gideniKaydedici<=0;
else if(gidenBasla)
bol8gideniKaydedici<=bol8gideniKaydedici+1;
end
always@(bol8gelenKaydedici)
begin
if(bol8gelenKaydedici==7)
gelenBaudSaatDarbesi=1;
else
gelenBaudSaatDarbesi=0;
end
always@(bol8gideniKaydedici)
begin
if(bol8gideniKaydedici==7)
gidenBaudSaatDarbesi=1;
else
gidenBaudSaatDarbesi=0;
end
// Bilgisayara Bilgi Gönderme
always@(posedge baudx8SaatDarbesi or negedge sifirlama)
begin
if(!sifirlama) begin
gidenVeriKaydedici<=1;
gidenBasla<=0;
gidenVeriTampon<=0;
gidenDurumu<=0;
gondermeDurumu<=0;
butonGiris2<=0;
end
else begin
if(!butonGiris2)
begin
if(butonGiris1)
begin
butonGiris2<=1;
end
end
else begin
case(gidenDurumu)
4'b0000: begin //BAŞLAMA Biti
if(!gidenBasla&&gondermeDurumu<16)
gidenBasla<=1;
else if(gondermeDurumu<16)
begin
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=0;
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
else begin
butonGiris2<=0;
gidenDurumu<=0;
end
end
4'b0001: begin //0. Giden Bit
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=gidenVeriTampon[0];
gidenVeriTampon[7:0]<=gidenVeriTampon[7:1];
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
4'b0010: begin //1. Giden Bit
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=gidenVeriTampon[0];
gidenVeriTampon[7:0]<=gidenVeriTampon[7:1];
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
4'b0011: begin //2. Giden Bit
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=gidenVeriTampon[0];
gidenVeriTampon[7:0]<=gidenVeriTampon[7:1];
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
4'b0100: begin //3. Giden Bit
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=gidenVeriTampon[0];
gidenVeriTampon[7:0]<=gidenVeriTampon[7:1];
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
4'b0101: begin //4. Giden Bit
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=gidenVeriTampon[0];
gidenVeriTampon[7:0]<=gidenVeriTampon[7:1];
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
4'b0110: begin //5. Giden Bit
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=gidenVeriTampon[0];
gidenVeriTampon[7:0]<=gidenVeriTampon[7:1];
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
4'b0111: begin //6. Giden Bit
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=gidenVeriTampon[0];
gidenVeriTampon[7:0]<=gidenVeriTampon[7:1];
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
4'b1000: begin //7. Giden Bit
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=gidenVeriTampon[0];
gidenVeriTampon[7:0]<=gidenVeriTampon[7:1];
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
4'b1001: begin //BİTİRME Biti
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenVeriKaydedici<=1;
gidenVeriTampon<=8'h55;
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
end
end
4'b1111:begin
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
gondermeDurumu<=gondermeDurumu+1;
gidenBasla<=0;
case(gondermeDurumu)
4'b0000:
gidenVeriTampon<=8'd77; //"M"
4'b0001:
gidenVeriTampon<=8'd101; //"e"
4'b0010:
gidenVeriTampon<=8'd114; //"r"
4'b0011:
gidenVeriTampon<=8'd104; //"h"
4'b0100:
gidenVeriTampon<=8'd97; //"a"
4'b0101:
gidenVeriTampon<=8'd98; //"b"
4'b0110:
gidenVeriTampon<=8'd97; //"a"
4'b0111:
gidenVeriTampon<=8'd32; //"Boşluk"
4'b1000:
gidenVeriTampon<=8'd68; //"D"
4'b1001:
gidenVeriTampon<=8'd117; //"u"
4'b1010:
gidenVeriTampon<=8'd110; //"n"
4'b1011:
gidenVeriTampon<=8'd121; //"y"
4'b1100:
gidenVeriTampon<=8'd97; //"a"
4'b1101:
gidenVeriTampon<=8'd10; //"yeniSatır"
4'b1110:
gidenVeriTampon<=8'd13; //"satırBaşı/carriageReturn"
default:
gidenVeriTampon<=0;
endcase
end
end
default: begin
if(gidenBaudSaatDarbesi)
begin
gidenDurumu<=gidenDurumu+1;
gidenBasla<=1;
end
end
endcase
end
end
end
// Bilgisayardan Gelen Bilgiyi karşılama
always@(posedge baudx8SaatDarbesi or negedge sifirlama)
begin
if(!sifirlama)
begin
gelenVeriKaydedici1<=0;
gelenVeriKaydedici2<=0;
gelenVeriTampon<=0;
gelenDurumu<=0;
gelenBasla<=0;
gelenBaslaGecici<=0;
end
else begin
gelenVeriKaydedici1<=gelenVeri;
gelenVeriKaydedici2<=gelenVeriKaydedici1;
if(gelenDurumu==0)
begin
if(gelenBaslaGecici==1)
begin
gelenBasla<=1;
gelenBaslaGecici<=0;
gelenDurumu<=gelenDurumu+1;
end
else if(!gelenVeriKaydedici1&&gelenVeriKaydedici2)
gelenBaslaGecici<=1;
end
else if(gelenDurumu>=1&&gelenDurumu<=8)
begin
if(gelenBaudSaatDarbesi)
begin
gelenVeriTampon[7]<=gelenVeriKaydedici2;
gelenVeriTampon[6:0]<=gelenVeriTampon[7:1];
gelenDurumu<=gelenDurumu+1;
end
end
else if(gelenDurumu==9)
begin
if(gelenBaudSaatDarbesi)
begin
gelenDurumu<=0;
gelenBasla<=0;
end
end
end
end
always@(gelenVeriTampon)
begin
case (gelenVeriTampon)
durum0: //durum0
begin
display<=8'b1100_0000;//display göstergeye 0 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1111_1110;//1. display gösterge aktif
end
durum1: //durum1
begin
display<=8'b1111_1001;//display göstergeye 1 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1111_1101;//2. display gösterge aktif
end
durum2: //durum2
begin
display<=8'b1010_0100;//display göstergeye 2 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1111_1011;//3. display gösterge aktif
end
durum3: //durum3
begin
display<=8'b1011_0000;//display göstergeye 3 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1111_0111;//4. display gösterge aktif
end
durum4: //durum4
begin
display<=8'b1001_1001;//display göstergeye 4 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1110_1111;//5. display gösterge aktif
end
durum5: //durum5
begin
display<=8'b1001_0010;//display göstergeye 5 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1101_1111;//6. display gösterge aktif
end
durum6: //durum6
begin
display<=8'b1000_0010;//display göstergeye 6 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1011_1111;//7. display gösterge aktif
end
durum7: //durum7
begin
display<=8'b1111_1000;//display göstergeye 7 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b0111_1111;//8. display gösterge aktif
end
durum8: //durum8
begin
display<=8'b1000_0000;//display göstergeye 0 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b0111_1111;//1. display gösterge aktif
end
durum9: //durum9
begin
display<=8'b1001_0000;//display göstergeye 1 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1011_1111;//2. display gösterge aktif
end
durumA: //durumA
begin
display<=8'b1000_1000;//display göstergeye 2 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1101_1111;//3. display gösterge aktif
end
durumB: //durumB
begin
display<=8'b1000_0011;//display göstergeye 3 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1110_1111;//4. display gösterge aktif
end
durumC: //durumC
begin
display<=8'b1100_0110;//display göstergeye 4 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1111_0111;//5. display gösterge aktif
end
durumD: //durumD
begin
display<=8'b1010_0001;//display göstergeye 5 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1111_1011;//6. display gösterge aktif
end
durumE: //durumE
begin
display<=8'b1000_0110;//display göstergeye 6 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1111_1101;//7. display gösterge aktif
end
durumF: //durumF
begin
display<=8'b1000_1110;//display göstergeye 7 değeri gönderilmesi
etkin<=8'b1111_1110;//8. display gösterge aktif
end
default:
display=8'b1111_1111; // BOŞ DİSPLAY
endcase
end
endmodule // serial MODÜLÜ SONU

Uygulamanın Görseli :

fpgaSeriHaberlesme2

Uygulamanın Videosu :

Uygulamanın PDF Dosyasını indirmek için :

İndir (PDF, 1.56MB)

 

, , ,

  1. Henüz hiç yorum yok.
(yayınlanmayacak)